infonews logo
活動  
 
張貼者:吳佩儒/人事室
 
活 動 類 別 活 動 對 象 起 始 時 間 結 束 時 間 地           點
其他 教職員生 2021/04/07 2022/12/31 無標示地點
 

聯絡人:    聯絡電話:


 出示教職員工及校友識別證                                                                                                                             

優惠項目 : 茶葉9                                                                                                                                                     

 

三種茶文化事業有限公司

地址 : 新竹市香山區瑞光街281

電話 :  0981-852753