infonews logo
活動  
 
張貼者:吳佩儒/人事室
 
活 動 類 別 活 動 對 象 起 始 時 間 結 束 時 間 地           點
其他 教職員生 2021/09/16 2022/09/16 無標示地點
 

聯絡人:    聯絡電話:


出示識別證優惠項目:                                                                                 

抽血健檢套餐---9折                                                                                   

陰道漏尿雷射---9折                                                                             

保健食品---95折江美麗婦科診所 

地址:新竹市新源街136號

電話: 03-5750520