infonews logo
活動  
 
張貼者:吳佩儒/人事室
 
活 動 類 別 活 動 對 象 起 始 時 間 結 束 時 間 地           點
其他 教職員生 2021/11/30 2022/12/31 無標示地點
 

聯絡人:    聯絡電話:


 出示識別證優惠內容為:

20220101日至202212]31日止
優惠房價如附件

 

花連理想大地渡假飯店                                             

:花連理想大地渡假飯店

電話:  02-26588181  


附件:優惠房價