infonews logo
活動  
 
張貼者:吳佩儒/人事室
 
活 動 類 別 活 動 對 象 起 始 時 間 結 束 時 間 地           點
其他 教職員生 2022/01/19 2022/12/31 無標示地點
 

聯絡人:    聯絡電話:


出示識別證優惠:11111日起至1111231日止

雙人一大床(無窗)平日/原價:3780元   合約價:1200元   假日/原價:3780元    合約價:1500元             

雙人兩單床(無窗)平日/原價:3780元   合約價:1200元   假日/原價:3780元    合約價:1500元           

雙人一大床(有窗)平日/原價:4080元   合約價:1500元   假日/原價:4080元    合約價:1700元       

雙人兩單床(有窗)平日/原價:4080元   合約價:1500元   假日/原價:4080元    合約價:1700元

 

 

新舍商旅

地址 : 桃園市中壢區中央路一段12030

電話 : 03-422-6556