infonews logo
公告  
 
張貼者:鄭麗宜/生活輔導組
 
活 動 類 別 活 動 對 象 起 始 時 間 結 束 時 間 地           點
行政 教職員生 2022/06/06 2022/06/30 無標示地點
 

聯絡人:鄭麗宜   聯絡電話:50851


2022網路分享獎學金得獎作品:

1. 三人成who 學校沒教@人生實驗室 
https://www.instagram.com/3who_lifelab/ 
https://linktr.ee/3who_lifelab

2.陽明交大臺語教室 
https://youtu.be/CD4jL0cvsAo 
https://reurl.cc/QL7No2

3.(福音組快樂的主日學: 摩西故事

https://youtu.be/pxHRzwgzmlo